Hoe werken wij aan passend onderwijs?

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Leerlingen worden gedurende de gehele basisschoolperiode goed en systematisch gevolgd met behulp van ons leerlingvolgsysteem. Meerdere keren per jaar controleren we de vorderingen van alle kinderen op het gebied van rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen door middel van landelijk genormeerde toetsen. 

Daarnaast volgen we de leerlingen op de voet waar het gaat om de sociale en emotionele ontwikkeling. De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg in de eigen klas. De IB-er (intern begeleider) coördineert deze zorg op schoolniveau en staat zo nodig de groepsleerkrachten bij. Om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken is het van belang dat er veel overleg tussen de leerkrachten en ouders is. Daarvoor zijn er oudergesprekken, maar ook intern in de bouwvergaderingen, de groepsbesprekingen en de leerling-besprekingen staat de ondersteuning voor elke leerling centraal. De IB-er wordt bij problemen zo vroeg mogelijk ingeschakeld.

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft. Daarnaast werken we nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen. 

In het SOP staat hoe wij omgaan met extra zorg:

Sine Limite SOP

In het protocol rouw en verlies staat hoe wij hiermee omgaan:

rouw en verlies protocol.docx