Ouders

Kinderen presteren beter op school wanneer er een goede samenwerking is tussen ouders en school. Ieder kind heeft daar recht op. Met ouderbetrokkenheid bedoelen we dat ouders interesse tonen voor de ontwikkeling van hun kind en daar een actieve bijdrage aan leveren.

Goede leerresultaten hebben uiteraard te maken met de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat een stimulerende thuissituatie bijdraagt aan de groei van de leerprestaties van uw kind. Daarom houden we regelmatig ouderavonden, organiseren we kijklessen voor ouders en zorgen we voor regelmatige contactmomenten om te spreken over de ontwikkeling van uw kind.

Ouders als partners in het onderwijs
Op De Windroos zijn er ook taken die door ouders worden verricht. Dit gebeurt o.a. in het
kader van de medezeggenschapsraad of ouderraad, maar ook als praktische ondersteuning bij school- of groepsactiviteiten. Voor alle hulpouders op school geldt:

  • de hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid;
  • ouders helpen altijd onder verantwoordelijkheid van een leerkracht of de schoolleiding;
  • als een leerling, die valt onder de verantwoordelijkheid van een hulpouder, regels over treedt, waarschuwt de ouder de leerkracht;
  • de school is verzekerd voor hulpouders in geval van wettelijke aansprakelijkheid of ongevallen;
  • een hulpouder waarborgt de privacy van de leerling.

Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als hulpouder voor verschillende activiteiten. Hiervoor wordt een intekenlijst verspreid.